icon320x320        argenta-logo-jakosc

Micrococcus luteus jest jednym z najczęściej izolowanych drobnoustrojów  w trakcie monitoringu środowiska produkcyjnego w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Bakteria ta stanowi naturalną florę fizjologiczną skóry człowieka, szczególnie głowy, rąk i nóg. W konsekwencji niewłaściwego stosowania technik aseptycznych oraz nieprawidłowego używania odzieży roboczej i złego zarządzania pomieszczeniami typu clean - room, dochodzi do częstych zanieczyszczeń tym drobnoustrojem.

Wygląd kolonii:

Gram - dodatnie, nieruchliwe, nie tworzące spor kuliste komórki (ziarenkowce), tworzące kolonie w formie pakietów.

Warunki wzrostu:

Bakteria rośnie w warunkach tlenowych. Optymalny zakres temperatury dla wzrostu wynosi 25 ° - 37 ° C, ale może również rosnąć w temperaturze 45 ° C i w obecności 10% roztworu NaCl w podłożu. Rośnie na różnych podłożach, m.in. TSA (Tryptone Soya Agar), agarze odżywczym (Nutrient Agar) i agarze z krwią (Columbia Agar).

Morfologia kolonii:

Kolonie są okrągłe, żółte, wypukłe o gładkiej powierzchni.

Miejsce bytowania:

Skóra ludzi i innych ssaków. Stwierdzono również występowanie tego drobnoustroju w środkach spożywczych, takich jak mleko, ser kozi i ryby.

Cechy dodatkowe:

Bakteria katalazo – dodatnia. Odporna na enzym lizostafinę, odpowiedzialną za degradację ściany komórkowej bakterii (Staphylococcus aureus jest wrażliwy na lizostafinę). Micrococcus luteus rozkłada zawiązki w pocie, w tym produkujące nieprzyjemne zapachy. Ma również zdolność do rozkładu zanieczyszczeń, takich jak benzyna.

Patogenność:

Choć Micrococcus luteus jest niegroźnym saprofitem, może stać się oportunistycznym patogenem powodującym m.in. zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, stawów i wsierdzia oraz przewlekłe skórne infekcje u pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Potencjalne skażenie:

Micrococcus luteus jest często izolowany w pomieszczeniach typu clean-room w zakładach farmaceutycznych. Prawdopodobnym źródłem zakażenia jest człowiek. Obecność tego drobnoustroju w pomieszczeniach czystych może wskazywać na potrzebę większego przestrzegania technik aseptycznych i odpowiednich praktyk stosowania odzieży roboczej.

Systematyka:

Rodzina: Micrococcaceae, rodzaj: Micrococcus sp.. Rodzina Micrococcacea ulega ciągłemu pomniejszaniu, ponieważ wielu jej członków zostało przekwalifikowanych do innych grup. Na przykład Micrococcus varians znany jest obecnie jako Kocuria varians. Innym ciekawym członkiem tej rodziny jest gatunek Micrococcus antarcticus wyizolowany z Antarktydy i zdolny do wzrostu w temperaturze 4 °C. 

Piśmiennictwo:

Becker, K., von Eiff, C. (2011). Staphylococcus, Micrococcus, and Other Catalase-Positive Cocci. In Manual of Clinical Microbiology (10th ed., Vol. 1, pp. 692-713). Washington, DC: ASM Press.

Busse, H-J. (2012). Genus I. Ralstonnia.  In Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (2nd ed., Vol. 5, pp. 571-577). New York: Springer.

Clontz, L. (2009). Microbial Life and Ecology. In Microbial Limit and Bioburden Tests: Validation Approaches and Global Requirements (2nd ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press.

Jyothi K., et al. (2012). Identification and Isolation of Hydrocarbon Degrading Bacteria by Molecular Characterization. Helix Vol 2; 105-111.

Public Health Agency of Canada. (2011). Public Safety Data Sheet-Infectious Substances.

Personal Care Products Council. (2012). Cosmetic Microbiological Safety.

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielem Regionalnym w celu uzyskania oferty cenowej na szczep wzorcowy Micrococcus luteus.

 

 

1

 

Wiadomości