icon320x320        argenta-logo-jakosc

BADANIE ŻYWNOŚCI - METODY WYKRYWANIA LISTERIA MONOCYTOGENES

Autor: Dorota Merlak

 

Próbki z obszaru łańcucha żywnościowego badane są pod kątem wykrywania lub oznaczania liczby Listeria sp. oraz Listeria monocytogenes. Badanie przeprowadza się metodą znormalizowaną zgodną z PN EN ISO 11290 (zeszyt 1 i 2), albo metodami alternatywnymi opartymi na technikach hodowlanych, testach immunologicznych bądź PCR. Metoda znormalizowana polega na dwuetapowym namnażaniu próbki w bulionie selektywno-namnażającym, a następnie na hodowli na pożywkach selektywnych i wykonaniu szeregu badań potwierdzających. Badania potwierdzające wykonuje się dla charakterystycznych kolonii wyrosłych na pożywkach selektywno-różnicujących, po ich przesianiu na agar odżywczy. Do przesiewów można użyć agaru z krwią, co pozwala jednocześnie ocenić zdolność izolatów do hemolizy. W opublikowanej w tym roku nowej wersji normy ISO 11290, do potwierdzeń Listeria dopuszczono wykorzystanie komercyjnych testów identyfikacyjnych, które wykorzystują reakcje biochemiczne wyspecyfikowane w normie.


Jednym z takich testów identyfikacyjnych zgodnych z normą ISO 11290 jest Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L firmy Thermo Scientific™. Każdy pasek testowy składa się z 12 analiz wykrywających: hydrolizę eskuliny, wykorzystanie dziesięciu węglowodanów oraz mikro-hemolizę. Badane kolonie (katalazo-dodatnie, oksydazo-ujemne, ruchliwe w 25°C, krótkie Gram-dodatnie pałeczki) zawieszane są w płynie do rozcieńczeń dołączonym do zestawu, a następnie inkubowane. Okres inkubacji zależny jest od gęstości inokulum. Dla gęstości odpowiadającej 0,5 stopnia MacFarlanda czas inkubacji wynosi 4 godziny, a dla zawiesiny jednej kolonii – 18 do 24 godzin. Rezultaty testów na wykorzystanie węglowodanów odczytywane są na podstawie wyraźnych zmian zabarwienia. Odczyt hemolizy polega na obserwacji krwinek. Osadzenie się krwinek na dnie studzienki oznacza ujemny wynik testu na hemolizę. Wszystkie wyniki mogą być interpretowane za pomocą tabel dołączonych do testu lub przy wykorzystaniu programu komputerowego Microbact® Identification Package.

 

Oxoid Microbact Listeria 12L Thermo Scientific.jak-zmniejszyc-fotke pl

 

Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L  Thermo Scientific

 

Tradycyjne biochemiczne testy identyfikacyjne są czasochłonne i wymagają inkubacji. Do wstępnej identyfikacji podejrzanych kolonii wyrosłych na pożywkach selektywnych doskonale sprawdzają się więc testy immunologiczne w formacie aglutynacji lateksowej. Oxoid™ Listeria Test Kit (Thermo Scientific™) pozwala wstępnie zidentyfikować Listeria sp. z uzyskanych hodowli nawet 24-48 godzin wcześniej niż jest to możliwe przy użyciu metod konwencjonalnych. Cząsteczki lateksu opłaszczone są poliwalentnymi przeciwciałami przeciwko oczyszczonym białkom rzęskowym pochodzącym z Listeria monocytogenes (antygen A, B i C) i L. grayi (antygen E). W obecności tych antygenów cząsteczki lateksu aglutynują tworząc duże, widoczne strąty. Natomiast w przypadku braku antygenów cząsteczki lateksu pozostają na polu testowym w postaci gładkiej zawiesiny. Oxoid™ Listeria Test Kit wykrywa wszystkie ruchliwe szczepy Listeria sp. Do pełnej identyfikacji gatunkowej test powinien być używany w połączeniu z analizą biochemiczną (np. Microbact ™ 12L Kit).


Stosowanie metod hodowlanych, alternatywnych w stosunku do metody znormalizowanej, staje się coraz popularniejsze ze względu na ich prostotę wykonania i krótszy czas uzyskania wyniku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych bulionów namnażających i pożywek selektywno-różnicujących oraz różnych wariantów etapu potwierdzeń, wynik ujemny uzyskuje się już po 48 godzinach. Wynik dodatni potwierdzany jest metodami znormalizowanymi. Do rodziny takich metod należy metoda Listeria Precis™, zwalidowana przez AFNOR zgodnie z normą EN ISO 16149, która oparta jest na zasadzie: jeden bulion namnażający - jedna pożywka selektywno-różnicująca - jeden test potwierdzający. Metoda charakteryzuje się wysoką specyficznością i czułością potwierdzoną w badaniach walidacyjnych AFNOR (raport walidacyjny dostępny jest u producenta).


Gwałtowny rozwój biologii molekularnej otworzył nowe możliwości również w diagnostyce Listeria. Do wykrywania Listeria sp. i Listeria monoctogenes wykorzystywana jest metoda PCR w tym Real Time PCR, zarówno w systemach zamkniętych, jak i otwartych. Etap izolacji DNA można wykonywać manualnie lub automatycznie, natomiast detekcja produktów amplifikacji, jak i analiza uzyskanych danych, jest w pełni zautomatyzowana. Dla otwartych systemów do izolacji DNA można wykorzystać urządzenia z magnetyczną separacją, takie jak King Fisher™ Thermo Fisher Scientific™. Główną zaletą automatycznej izolacji jest otrzymywanie wysokiej jakości oczyszczonych próbek wyizolowanego DNA/RNA/białek przy minimalnym nakładzie pracy. Urządzenie KingFisher™ Duo Prime sprawdzi się w laboratoriach pracujących z małą liczbą próbek, zapewniając wysoką wydajność, powtarzalność i niezawodność. Jeden cykl umożliwia izolację 24 próbek o objętości od 30μl do 5ml. W przypadku większej ilości próbek można zastosować KingFisher™ Flex, który pozwala na jednorazową izolację 96 próbek.

King Fisher Thermo Fisher Scientific


King Fisher™ Thermo Fisher Scientific


W badaniu wielu próbek jednocześnie, rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym jest system do łączenia i zagęszczania wstępnie namnożonych próbek, taki jak Pathatrix®. Urządzenie to daje możliwość łączenia do 10 próbek w jedną próbkę analityczną, a tym samym redukuje koszty badań nawet o 90%. Wykorzystanie opłaszczonych przeciwciałami kuleczek magnetycznych zapewnia izolację specyficznych bakterii spośród flory towarzyszącej oraz oczyszcza próbkę z inhibitorów reakcji PCR.

 

Pathatrix

Pathatrix


Po etapie izolacji DNA, amplifikacja oraz detekcja zachodzą w termocyklerze w ciągu kilkudziesięciu minut. Termocykler Applied Biosystems® 7500 Fast Real-Time PCR to jedno z najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku. Wiele kanałów detekcji oraz możliwość kalibracji barwników we własnym zakresie, zapewnia szeroką gamę kierunków badań. W diagnostyce Listeria do dyspozycji laboratoriów są gotowe zestawy testowe. W zestawie MicroSEQ® Listeria monocytogenenes odczynniki w postaci gotowej do użycia, liofilizowanej tabletki, umieszczone są już w probówce do PCR. Pozwala to wyeliminować pracochłonny etap samodzielnego przygotowywania mieszaniny reakcyjnej i, co najważniejsze, zmniejsza ryzyko przypadkowej kontaminacji próbek. Testy zawierają także wbudowaną kontrolę wewnętrzną (IPC - internal positive control). Dzięki IPC wiemy, że reakcja PCR przebiegła prawidłowo i zachowane zostały parametry procesu. Potwierdzeniem wysokiej jakości testów są certyfikaty AOAC oraz AFNOR. Całkowity czas wykonania oznaczenia razem z namnożeniem próbki to 18-24 godzin.

Termocykler Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR

Termocykler Applied Biosystems® 7500 Fast Real-Time PCRTermocykler Applied Biosystems® 7500 Fast Real-Time PCR

 

MicroSEQ Listeria monocytogenenes

MicroSEQ® Listeria monocytogenenes

 

Wszystkie wyżej opisane techniki pozwalają na wykrycie lub oznaczenie liczby Listeria, w tym Listeria monocytogenes, we wszystkich rodzajach próbek żywności, z coraz lepszą dokładnością, przy mniejszym nakładzie pracy i w krótszym czasie. Laboratoria mikrobiologiczne mogą wybrać najdogodniejszą dla siebie metodę, biorąc pod uwagę ilość wykonywanych oznaczeń, wyposażenie laboratorium oraz ograniczenia czasowe uzyskiwania potwierdzonych wyników. Niezbędne w każdej technice jest jednak zapewnienie wysokiej jakości badań poprzez nadzór nad personelem, wyposażeniem i prowadzenie stałej kontroli uzyskiwanych wyników.

Konferencja "Spójność łańcucha żywnościowego – aspekty prawne i praktyczne".

Firma Argenta została zaproszona jako sponsor, do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Spójność łańcucha żywnościowego – aspekty prawne i praktyczne”, która jest organizowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w terminie 7 – 8 września 2017 r.

 

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów w obszarze łańcucha żywnościowego związanych z zanieczyszczeniami, zafałszowaniami i znakowaniem żywności oraz systemów kontroli. Planowany jest udział ekspertów z kraju i za granicy, co stworzy możliwość wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji! 

Ramowy plan konferencji - do pobrania


Szczegóły dotyczące udziału można znaleźć na stronie Instytutu:
http://www.piwet.pulawy.pl/

Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym - Mikotoksyny

Mikotoksyny są toksycznymi metabolitami pleśni. Dostają się do łańcucha żywieniowego człowieka przez kontaminację żywności pochodzenia roślinnego. Ziarna, nasiona roślin oleistych, orzechy są szczególnie narażone na skażenie mikotoksynami. Duży wpływ na tego rodzaju zanieczyszczenie mają warunki klimatyczne w obszarze upraw. Gatunki pleśni toksycznych rozprzestrzeniają się szczególnie łatwo w wilgotnych regionach. Niekorzystne warunki zbiorów i magazynowania prowadzą do zwiększenia ryzyka powstawania mikotoksyn.

Mikotoksyny mogą powodować zatrucia zarówno chroniczne jak i ostre. Na przykład Aflatoksyna B1 wykazuje najwyższą toksyczność spośród znanych aflatoksyn. Wykazuje silne działanie genotoksyczne i kancerogenne, szczególnie wobec wątroby co powoduje, że jest szczególnie niebezpieczna.
Charakterystykę różnych rodzajów mikotoksyn podaje Tabela 1.

 

Tabela 1* Mikotoksyny o znaczeniu toksykologicznym i ekonomicznym w skali światowej

 

Nazwy mikotoksyn – tworzące je grzyby

Objawy mikotoksykozy

Przykładowe dawki toksyczne LD 50

Pierwotne zanieczyszczenie

Występowanie

Aflatoksyna B1 oraz mniej toksyczne pochodne:

B2, G1, G2, M1

 Aspergillus flavus

A. parasiticus

Uszkodzenia i nowotwory wątroby.

Zarodki jaj kurzych 0,025 mg/zarodek, indyki, kurczęta, kaczęta  0,25mg/kg paszy powodują śmiertelność.

arachidy, śruta arachidowa, ziarno kukurydzy w strefie klimatu subtropikalnego.

Orzeszki arachidowe, mączki arachidowe, ziarno kukurydzy, mleko krowie.

Ochratoksyna A

Aspergillus ochraceus,

Pen. Verrucosum

Asp.carbonarius

Nefropatia  uszkodzenia funkcji nerek u trzody.

Uszkodzenia nerek trzody po kilku dniach, przy zawartości w paszy 4mg/kg.

Ziarno wszystkich gatunków zbóż przy niewłaściwym przechowywaniu. Winogrona i produkty z winogron.

Ziarno zbóż, przetwory zbożowe pasze, krew trzody, podroby, winogrona, wino, wytłoki winogron.

Deoksyniwalenol  -DON (womitoksyna) i niwalenol

Fusarium graminearum,

F. culmorum

Utrata łaknienia, wymioty.

 >2mg/kg paszy zmniejszenie łaknienia, 20mg/kg paszy wymioty u trzody

Ziarno wszystkich gatunków zbóż.

Pszenica i pszenżyto, przetwory zbożowe (mąka, pieczywo), ziarno kukurydzy i przetwory.

Zearalenon

Fusarium graminearum,

F. culmorum

Hyperestrogenizm trzody (syndrom estrogeniczny) – działanie hormonalne, zaburzenia płodności.

Uszkodzenia organów rozrodczych u osobników żeńskich i męskich przy zawartości w paszy >1mg/kg

Głównie ziarno kukurydzy porażone przez patogeny kolb, w mniejszym stopniu ziarniaki pszenicy.

Ziarno kukurydzy, kiszonki zawierające całe kolby kukurydzy, pasze na bazie kukurydzy.

Fumonizyna B1,

jej pochodne: B2 i B3 mniej toksyczne

F. verticillioides

(=moniliforme),

F. proliferatum,

Obrzęki płuc trzody, hepato-toksyczność, nowotwory wątroby trzody.

Neurotoksyna–uszkodzenia mózgu u koni, prowadzące do upadków.

Fumonizyna uszkadza szlak biosyntezy sfingozyny – składnika mózgu.

Ziarno kukurydzy z kolb porażonych przez patogeny, powodujące fuzariozę ziarniaków.

Ziarno kukurydzy, przetwory z ziarna kukurydzy.

T2-HT2

Szczepy Fusarium

u  drobiu  obniża  przyrosty  wagowe  broilerów, uszkodzenia dzioba, utrata upierzenia, utrudnienia w funkcjonowaniu organizmu oraz wzrost podatności na zakażenie Salmonellą spp. Toksyna T-2  atakuje świnie, bydło mleczne, drób, psy i konie.

Aleukia (zanik czerwonych krwinek) w przewodzie pok. człowieka.

Osłabia proces syntezy białka.

 

Ziarno, pasze.

Źródła*: Mikotoksyny i grzyby toksynotwórcze, jako istotny wskaźnik jakości żywności i pasz. J.Chełkowski, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk w Poznaniu oraz dane firmowe Tecnalab.

W wielu krajach, wprowadzone są regulacje prawne, które określają limity zawartości mikotoksyn w produktach żywnościowych i paszach.
Produkty żywnościowe oraz pasze powinny być badane w kierunku poniżej wymienionych mikotoksyn:

 • Aflatoksyna (szczególnie B1)
 • Ochratoksyna
 • Deoksyniwalenol –DON
 • Zearalenon- ZON
 • Fumonizyna B1
 • T2-HT2 (szczepy Fusarium)

 

Wykrywanie obecności oraz określenie ilości poszczególnych mikotoksyn w próbkach żywności i paszach może być wykonywane jakościowo jak i ilościowo za pomocą testów w technice ELISA.
W ofercie Argenta znajdują się testy znanego na rynku producenta tego rodzaju testów – włoskiej firmy Tecna®. Tecna PNG
Dostępne są 3 linie testów ELISA do mikotoksyn, różniące się między sobą granicą wykrywalności LOD, granicą oznaczalności LOQ, zakresem oznaczalności oraz co za tym idzie pracochłonnością wykonania. Im większa czułość testu tym więcej czasu wymaga jego wykonanie.

Tecna w następujący sposób pozycjonuje wytwarzane przez siebie testy ELISA:

 

I’screen®
- Najwyższa liczba standardów
- Walidowany w dwóch powtórzeniach
- Wykonanie od 1 do 1,30 godziny
- Najwyższa czułość
- Doskonały do próbek żywności


Celer®
- Mniejsza liczba standardów
- Walidowany w jednym powtórzeniu
- Wykonanie maximum 20 minut
- Szeroki zakres oznaczalności
- Proste przygotowanie próbki (dla ziarna, pasz i mleka)
- Bardziej przydatny do badania pasz, mleka surowego.

 

B ZERO®
- Jeden standard
- Walidowany w jednym powtórzeniu
- Wykonanie maksimum 15-20 minut
- Szeroki zakres oznaczalności
- Proste przygotowanie próbki (dla ziarna i pasz), surowe mleko bez dodatkowej obróbki
- Idealny do wykonywania niewielkiej liczby próbek w jednej serii.

 

Wszystkie testy dostępne są w wielkości opakowania 96 studzienek, a niektóre z nich również w formacie płytek z 48 studzienkami.

 

Zebrane parametry pracy poszczególnych testów znajdują się w Tabeli 2.

Nazwa testu

Analit

LOD- granica wykrywalności

Format płytki

Czas analizy

Krzywa standardowa

AFLATOKSYNY

l’Screen AFLA

Aflatoksyny ogółem

0,5 ppb lub 1,25 ppb

48 lub 96 studzienek

50 minut

TAK

Celer AFLA

Aflatoksyny ogółem

2 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

TAK

Celer AFLA B1

Aflatoksyna B1

1 ppb

96 studzienek

15 minut

TAK

B Zero Afla B1

Aflatoksyna B1

1 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

l’Screen AFLA M1 MILK

Aflatoksyna M1 w mleku i proszku mlecznym

zgodna z normą ISO 14675:2003 mleko:0,005ppb proszek;0,05 ppb

48 lub 96 studzienek

75 minut

TAK

l’Screen AFLA M1

Aflatoksyna M1 w mleku, jogurcie, serze

 zgodna z normą ISO 14675:2003

ser: 0,037ppb,

jogurt: 0,025ppb

mleko; 0,005ppb

proszek 0,05ppb

96 studzienek

75 minut

TAK

Celer AFLA M1 500

Aflatoksyna M1 w mleku i produktach mlecznych

Zgodna z Codex Alimentarius (FDA action limit)

mleko:025ppb

proszek 0,25ppb 

96 studzienek

20 minut

TAK

B Zero Afla M1 500

Aflatoksyna M1 w mleku i proszku mlecznym

mleko:025ppb

proszek : 0,25ppb 

96 studzienek

20 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

B Zero Afla M1

Aflatoksyna M1 w mleku surowym

Mleko surowe: 0,01ppb

48 lub 96 studzienek

30 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

DEOKSYNIWALENOL

Celer DON V3

DON

40ppb, 120ppb dla pszenicy durum

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

B Zero DON V2

DON

40ppb dla maki i pasz, 120ppb dla pszenicy durum

48 lub 96 studzienek

20 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

Fumonizyny

I’Screen FUMO

Fumonizyny B1 i B2

25 ppb

48 lub 96 studzienek

60 minut

TAK

Celer FUMO

Fumonizyny B1 i B2

0,75 ppm

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

Ochratoksyna A

I’Screen OCHRA

Ochratoksyna A

1ppb pasze, ziarno, kakao

0,1ppb winogrona, 0,2ppb kawa

48 lub 96 studzienek

40 minut

TAK

Toksyny T-2 i HT-2

Celer T2

Toksyny T-2 i HT-2

0,025 ppm

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

ZEARALENON

Celer ZON V3

Zearalenon

25 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

TAK

B Zero ZON

Zearalenon

25 ppb

48 studzienek

15 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

Chromogenne pożywki z rodziny Brilliance™ - barwne życie bakterii

brillance

 

Pożywki chromogenne obecne są w diagnostyce próbek pochodzących z łańcucha żywnościowego już od wielu lat. Pierwszą pożywką chromogenną wprowadzoną do metody znormalizowanej była pożywka TBX do oznaczania liczby glukuranidazo-dodatnich E.coli. Inną pożywką chromogenną stosowaną od lat w metodzie znormalizowanej jest ALOA agar, zarówno do wykrywania jak i do określania liczby Listeria sp. i Listeria monocytogenes.


Firma Oxoid ma w swojej ofercie całą gamę pożywek chromogennych należących do rodziny BRILLANCE™ - o unikalnej formule zapewniającej oprócz dobrego różnicowania również udoskonaloną selektywność.

 

Przegląd pożywek z rodziny BRILLANCE do badania próbek łańcucha żywnościowego:

 

Czytaj więcej...

Test paskowy do wykrywania histaminy w rybach i produktach rybnych.

 łosoś tecnahistamine

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu producentów ryb i produktów rybnych, chcielibyśmy poinformować o naszej ofercie na szybkie testy kasetkowe do wykrywania obecności histaminy w żywności.

 

Histamina należy do amin biogennych wytwarzanych w znacznych ilościach w rybach i produktach rybnych zanieczyszczonych bakteriami. Szczególnie dotyczy to ryb z rodzin Makrelowatych i Śledziowatych. Powstaje wskutek dekarboksylacji histydyny przy udziale dekarboksylaz takich bakterii jak: Morganella morgani, Klebsiella pneumonice, Enterobacter aerogenes, Vibrio spp. czy Phatobacterium spp. Jest substancją odporną na wysoką temperaturę i nie ulega rozkładowi podczas obróbki termicznej produktu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z 05.12.2007 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych jej zawartość w żywności nie może przekroczyć 200 mg/g. Histamina w stężeniu > 200mg/g wykazuje działanie toksyczne dla człowieka, a dawka 1000 mg/g powoduje śmierć. Objawy zatrucia to przede wszystkim: zaczerwienie twarzy, szyi, pleców, ostry i piekący smak w ustach,nudności, biegunka, spadek ciśnienia krwi, przyspieszone tętno, ból głowy, zaburzenia oddychania, ogólne osłabienie i złe samopoczucie, astma, gorączka (za ROCZN.PZH 2011,62, Nr4, 365-369).

 

histamina 2

Do monitoringu poziomu histaminy w żywności proponujemy test półilościowy przepływu bocznego:
Histamine Card v2 nr kat. CI015:

 • Test paskowy immunochromatograficzny
 • Odczynniki dostarczone w zestawie
 • Odczyt wyników wizualny
 • Czas wykonania badania 5 minut
 • Granica wykrywalności 50 ppm


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi: KLIKNIJ TUTAJ

 

Testy paskowe do oznaczania alergenów firmy BIOMEDAL

Chcielibyśmy poinformować o wprowadzeniu do naszej oferty testów paskowych w kierunku oznaczania glutenu w żywności hiszpańskiego producenta BIOMEDAL. Szybkie testy paskowe GlutenToxPro umożliwiają wykonanie analizy jakościowej w krótkim czasie bez dodatkowego sprzętu laboratoryjnego.

 

 • Certyfikat AOAC no. 061502
 • Wykrywa przeciwciało G12
 • Wykrywa gluten pochodzący z pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa
 • Wyniki w 20 minut
 • Analiza bez dodatkowego sprzętu laboratoryjnego
 • Prosty w użyciu
 • Długi termin ważności
 • Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej
 • Możliwość ustalenia poziomu wykrywalności (5, 10, 20, 40 ppm glutenu)

 

ABY OBEJRZEĆ FILM KLIKNIJ W PONIŻSZE LOGO 

 

header logo

 

Ponadto w naszej ofercie asortymentowej znajduja się testy paskowe w kierunku oznaczania innych alergenów AlerTox:
kazeina, betalaktoglobulina, skorupiaki, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, soja, jajo, ryba

 

1

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami Regionalnymi.

Kompleksowa oferta testów na alergeny

Rosnące zainteresowanie naszych Klientów związane z badaniami żywności w kierunku obecności alergenów i czynników nietolerancji pokarmowej, skłoniły nas do przygotowania kompleksowej oferty testów oraz wymaganego do ich wykonania sprzętu laboratoryjnego.

 

Naszymi partnerami są producenci o wieloletnim doświadczeniu.

 

Do wykrywania alergenów oferujemy testy w dwóch technikach:

 • Oznaczenia ilościowe i jakościowe techniką immunoenzymatyczną ELISA firmy Bio-Check oraz ELISA Systems Pty Ltd. – plik do pobrania

      plik do pobrania 2

 • Oznaczenia skriningowe jakościowe i ilościowe techniką pasków testowych firmy Bio-Check oraz ELISA Systems Pty Ltd. – plik do pobrania

   

Do przeprowadzenia analiz techniką ELISA polecamy urządzenia firmy Thermo Scientific:

Test do wykrywania mikotoksyn

                                           Tecna PNG  helicabeztla  biotez

 

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu laboratoriów badających żywność oraz wymaganiom jakie stawia producentom żywności Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, frma Argena ma przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę dotyczącą diagnostyki mikotoksyn, takich jak: aflatoksyny B1 i ogółem, aflatoksyny M1, ochratoksyna A, deoksyniwalenol(DON), zearaleon (ZEA), fumonizyna, T2-HT2.

 

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do jednostek badających żywność w ramach nadzoru, takich jak Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a także do producentów grup żywności szczególnie narażonych na skażenie mikotoksynami, czyli zbóż i przetworów zbożowych, orzechów, suszonych owoców, pasz, mleka, przypraw, kawy itp. W ofercie znajdą Państwi testy i produkty do oznaczania mikotoksyn różnymi metodami:

 

- testy przepływu bocznego(LFD) nie wymagające wyposażenia laboratoryjnego

- testy płytkowe immunoenzymatyczne dla techniki ELISA

- kolumny immunopowinowactwa dla metody HPLC i LC-MS/MS

 

 

ss

 

OFERTA (POBIERZ)

Testy paskowe do wykrywania glutenu i kazeiny BioCheck w ofercie Argenty!

biocheck

 

Miło nam jest poinformować Państwa o ofercie firmy Argenta na testy paskowe do szybkiej detekcji alergenów kazeiny i glutenu w próbkach żywności, surowcach, popłuczynach i wymazach środowiskowych.

Producentem testów jest angielska firma BioCheck z wieloletnim doświadczeniem specjalizująca się w testach immunodiagnostycznych.

Oferowane testy paskowe można stosować bez zaplecza laboratoryjnego i ddatkowych odczynników.

 

ULOTKA

 

INSTRUKCJA

 

OFERTA

aa

 

Homogenizatory z oferty firmy Argenta

Szanowni Państwo,

 

Firma Argenta ma przyjemność zaprezentować Państwu szeroką ofertę homogenizatorów:

 

Homogenizatory firmy Interscience dzielą sie na trzy segmenty związane z obsługiwaną wielkością badanej próbki. Każda z serii zawiera kilka modeli z pośród, których użytkownik może wybrać tę odpowiadającą jego potrzebom - od najbardziej ekonomicznych po urządzenia z największą ilością użytecznych dodatków:

 

 • Seria MiniMix pozwalająca na pracę z workami w zakresie objętości 80-100ml. Urządzenia tej serii charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami oraz wygodnymi rozwiązaniami pozwalającymi na łatwe czyszczenie i intuicyjną obsługę.

 

 • Seria BagMixer pozwalająca na pracę z workami w zakresie objętości 50-400ml. Bardzo szeroki wybór urządzeń, wśród których znajdziemy aparaty z dużym zakresem ustawień homogenizacji, pracujące z głośnością nie przekraczającą 48 dB oraz tak innowacyjnymi rozwiązaniami jak detektor wycieku z rozszczelnionego worka.

 

 • Seria JumboMix pozwalająca na pracę z workami w zakresie objętości 400-3500ml. Największe homogenizatory pozwalające na pracę z bardzo dużymi objętościami homogenizowanej zawartości. Jak większość homogenizatorów tej fimy oferują duża rozpiętość ustawień pozwalających na dostosowanie urządzenia do specyfiki matryc badanych w laboratorium oraz rozwiązanie nakierowane na łatwość obsługi.

 

 

interscience

 

Seria innowacyjnych homogenizatorów Mixwel firmy Awel zawiera kompaktowe urządzenia pozwalające na pracę z workami w zakresie 50-400ml. Charakteryzują się one niewielkimi rozmiarami, cichą pracą (w zależności od modelu do 54 lub 48 dB), szerokim zakresem ustawień homogenizacji oraz ułatwionym czyszczeniem dzięki zdejmowalnym łopatkom homogenizującym.

 

axwel

 

 

Wszystkie te urządzenia dostępne są w ofercie firmy Argenta, która oprócz atrakcyjnych warunków zakupu oferuje również przeszkolony serwis na terenie Polski oraz pomoc aplikacyjną i wsparcie merytoryczne w trakcie użytkowania. Po szczegółowe informacje na temat oferowanego sprzętu prosimy zgłaszać się do przedstawicieli regionalnych segmentu mikrobiologia, którzy pomogą w doborze optymalnego rozwiązanie dla Państwa laboratorium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletna oferta do badań mikrobiologicznych suplementów diety.

Oferujemy Państwu kompletną ofertę do badań czystości mikrobiologicznej suplementów diety zgodną z normami ISO.

Nasza oferta obejmuje pożywki w formie sypkiej i gotowej w butelkach i na płytkach oraz testy i odczynniki potwierdzające. Proponujemy Państwu także alternatywne metody wykrywania patogenów zwalidowane wg Normy PN-EN ISO 16140:2004.


Dodatkowo, nasza kompleksowa oferta obejmuje również jednorazowe materiały zużywalne, szczepy testowe uznanych kolekcji (m.in. ATCC®), sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych.

3    2a   1a

 

Nasza oferta jest zgodna z normami ISO:

 1. PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności
 2.  PN-EN ISO 1129-2:2000/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby
 3.  PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 4.  PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
 5. PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 6. PN-EN ISO 6888-3:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
 7.  PN-ISO 4831:2007  Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 8. PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
 9. PN-ISO 215828-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
 10. PN-ISO 21528-2:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa
 11.  PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 12. PN-EN ISO 7932:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C 
 13. PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 14.  PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

 

 

Oferta do suplementów diety.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

New Lab Blender

Interscience-logoPrzedstawiamy najnowszą linię homogenizatorów mikroboilogicznych produkcji firmy Interscience. Wykonane we Francji homogenizatory łączą zalety poprzednich modeli z najnowszymi zdobyczami technologicznymi dając jeszcze większą dawkę pewności należytej odzysku drobnoustrojów oraz komfortu pracy. 

Zastosowane podświetlanie diodami LED pozwala na odległość uzyskać informacje o zakończeniu pracy urządzenia, ponieważ dzięki najnowszym rozwiązaniom poziom głośności pracy urządzenia jest bardzo niski i wynosi poniżej 48dB.   

Czytaj więcej...

RapID z pozytywną opinią PIWet !!

Thermo-Oxoid-Remel-logoPanele identyfikacyjne wraz z programem do odczytu ERIC firmy Remel uzyskały pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Opinia potwierdza możliwość stosowania panelii identyfikacyjnych wraz z programem do odczytu ERIC firmy Remel w przebiegu badań mikrobiologicznych związanych z diagnostyką In vitro w medycynie weterynaryjnej. Stanowią użyteczne narzędzie w identyfikacji, a także określeniu poszczególnych cech biochemicznych drobnoustrojów istotnych z punktu klinicznego mikroorganizmów. 

Czytaj więcej...

Opinia urządzeń EasySpiral ®

Interscience-logoUrządzenie do automatycznego posiewu płytek metodą posiewu spiralnego EasySpieral®Pro firmy Interscience uzyskało pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Opinia potwierdza możliwość stosowania urządzeń easySpieral®Pro firmy Interscience w przebiegu badań mikrobiologicznych związanych z diagnostyką In vitro w medycynie weterynaryjnej, jako alternatywa dla tradycyjnych metod posiewu wykorzystywanych w badaniach ilościowych.

Czytaj więcej...

Rekomendacja posiewu spiralnego

ISO 4833-2:2013 rekomenduje stosowanie urządzeń do posiewu metodą Spiral®,

automatycznych liczników kolonii oraz worków z filtrem.

Czytaj więcej...

Sprzęt Laboratoryjny

Szanowni Państwo,

 

 

Firma ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k. wyposaża laboratoria przemysłowe w sprzęt laboratoryjny. W ofercie znaleźć można między innymi:

 

   • Dilutory

   • Pompy perystaltyczne

   • Homogenizatory

   • Inkubatory

   • Komory laminarne

   • Łaźnie wodne

   • Chłodziarki laboratoryjne

   • Inkubatory CO2

   • Wirówki

   • Czytniki testów ELISA

   • Płuczki testów ELISA

   • Posiewy spiralne

   • Liczniki kolonii

   • Palniki

   • Vortexy

 

Oferta do pobrania.

alliance  thermo fisher scientific logo Interscience-logo 
 fisherbrand  fisherscien  biotool

Wiadomości