icon320x320        argenta-logo-jakosc

Bakterie z rodzaju Campylobacter są to pałeczki gram-ujemne, mikroaerofilne (3–6% O₂, 10% CO₂), wykazujące charakterystyczny korkociągowy ruch . Długość pałeczek Campylobacter wynosi 0,5–5 μm, a średnica 0,2–0,8 μm. Należące do typu Proteobacteria, klasy Proteobacteria, rodziny Campylobacteraceae bakterie Campylobacter stanowią naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zarówno zwierząt hodowlanych (drób, bydło, owce, świnie) jak i dziko żyjących. U ludzi wywołują odzwierzęcą chorobę nazwaną Kampylobakteriozą.
Po zainfekowaniu organizmu, choroba rozwija się w ciągu 1-7 dni i poprzedzona jest często takimi objawami jak: bóle głowy, bóle mięśni, czy gorączka. Kampylobakterioza zazwyczaj ustępuje samoistnie po ok. 2-7 dniach od momentu pojawienia się objawów, jednak znane są także przypadki przewlekłej postaci choroby. U około 30% pacjentów mogą wystąpić tylko objawy grypopodobne. Liczba Campylobacter powodująca chorobę wynosi około 800 – 10⁶ żywych komórek bakteryjnych. Najczęstsze objawy kliniczne to biegunka (często krwawa), ból brzucha, gorączka, ból głowy, nudności, wymioty. Śmierć w wyniku Kampylobakteriozy jest rzadka i zwykle dotyka bardzo małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub osób cierpiących na przewlekłe choroby układu odpornościowego np.: AIDS. Powikłania takie jak: bakteriemia (obecność bakterii w krwi), zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, poronienia występują z różną częstotliwością w zależności od osoby. Powikłania po Kampylobakteriozie mogą wystąpić także w postaci zapalenia stawów (bolesne zapalenie stawów trwające do kilku miesięcy), zaburzeń neurologicznych, takich jak zespół Guillain-Barre-postaci polio, która może doprowadzić do paraliżu układu oddechowego i poważnych zaburzeń neurologicznych.
Najważniejszym rezerwuarem pałeczek C. jejuni jest drób (kury, indyki, gęsi, kaczki), natomiast pałeczek C. coli – trzoda chlewna. Ponadto nośnikiem pałeczek Campylobacter mogą być także inne zwierzęta hodowlane (bydło, owce) i domowe (psy, koty) oraz dzikie zwierzęta.
Do zakażeń człowieka dochodzi po spożyciu skażonych tymi pałeczkami produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, zanieczyszczonej bakteriami wody czy też niepasteryzowanego mleka.
Do infekcji może dojść również poprzez ścisły kontakt ze zwierzętami domowymi lub hodowlanymi. Pałeczki Campylobacter mogą przetrwać w optymalnych warunkach w wilgotnej glebie lub w wodzie nawet do kilku tygodni, gdzie trafiają wraz z odchodami zwierząt. Tak skażona woda lub gleba może stać się źródłem zakażenia zwierząt towarzyszących człowiekowi. Głównym szlakiem przekazywania bakterii jest droga pokarmowa.
Zapobieganie chorobie opiera się na prowadzeniu kontroli wszystkich etapów łańcucha żywnościowego, od produkcji rolnej w gospodarstwie, do przetwarzania, wytwarzania
i przygotowywania żywności zarówno w warunkach komercyjnych jak i w gospodarstwie domowym. Dobre praktyki higieniczne uboju zmniejszają zanieczyszczenia tusz kałem, ale nie gwarantują braku obecności Campylobacter w mięsie i produktach mięsnych. Szkolenia z higieny produkcji
dla pracowników ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego są niezbędne do utrzymania zanieczyszczenia na minimalnym poziomie.
Do oznaczenia Campylobacter w produktach spożywczych oraz w próbkach środowiskowych obecnie obowiązuje w Polsce norma: PKN-ISO/TS 10272-2:2008 „Mikrobiologia żywności i pasz
- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii”. W normie opisana jest metodyka oznaczania liczby Campylobacter, która obejmuje następujące etapy:

  1. Posiew powierzchniowy przygotowanej próbki po 0,1 ml na dwie płytki z podłożem mCCD (nr kat. PO5091A Oxoid) i inkubacja w temperaturze 41,5 C° w atmosferze mikroaerofilnej (nr kat. CN0020C Oxoid) przez czas 40-48h.
  2. Przesianie 5 przypuszczalnych kolonii należących do Campylobacter na podłoże Columbia z krwią (nr kat. PB5039A Oxoid) i inkubacja w temperaturze 41,5 C° przez 24-48h w atmosferze mikroaerofilnej.
  3. Obserwacja w preparacie mikroskopowym wytypowanych kolonii, zawieszonych w bulionie Brucella (nr kat. BRB20500), charakterystycznego kształtu i korkociągowego ruchu komórek.
  4. Wykonanie testu na obecność oksydazy (nr kat. 2001).
  5. Sprawdzenie wzrostu w warunkach mikroaerofilnych w temperaturze 25 C° oraz w warunkach tlenowych w 41,5 C° przez 40-48 h – brak wzrostu.

Podczas oznaczania metodą klasyczną należy wszystkie czynności wykonywać jak najszybciej, ponieważ bakterie zachowują żywotność tylko w atmosferze mikroaerofilnej oraz są wrażliwe
na wysychanie.
Niebawem wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące mikrobiologicznych kryteriów bezpieczeństwa żywości i higieny procesu, mające na celu uregulowanie częstotliwości badań
w kierunku Campylobacter oraz wyznaczenie dopuszczalnych limitów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów żywności, laboratoria mikrobiologiczne mają możliwość zbadania Campylobacter nie tylko długotrwałą metodą tradycyjną, ale również
z zastosowaniem techniki PCR już w ok. 24 godziny. W tym czasie można na poziomie molekularnym, stwierdzić obecność Campylobacter jak i wykonać oznaczenie ilościowe. Firma Argenta w swojej ofercie posiada do tego gotowe zestawy PCR. Łańcuchowa reakcja polimerazy-PCR (Polymerase Chain Reaction) to technika polegająca na powieleniu konkretnego fragmentu DNA o określonej długości nukleotydów. Reakcja przebiega w termocyklerze w wielu cyklach. Termocykler jest urządzeniem służącym do sterowania temperaturą procesu oraz do odczytu i interpretacji wyników. Aby przystąpić do reakcji PCR należy badaną próbkę odpowiednio przygotować. Na początku uzyskuje się materiał genetyczny o odpowiedniej jakości i koncentracji DNA, albo w procesie lizy wyizolowanych komórek mikroorganizmów, albo dzięki wykonaniu lizy enzymatycznej po etapie namnażania próbki. Wszystkie składniki do reakcji PCR zaprojektowane są w formie stabilnej, suchej tabletki gotowej
do uwodnienia. Takie właśnie zestawy oferowane są przez firmę ARGENTA. Jednym z dostępnych zestawów jest test Multiplex w Real Time PCR, umożliwiający oznaczanie ilościowe w jednym cyklu trwającym 2,5 godziny, aż trzech gatunków Campylobacter. W metodzie tej bez etapu izolacji DNA można oznaczyć ilościowo C. jejuni, C. coli oraz C. lari. Ostateczny wynik uzyskuje się po ok. 27 godzinach. Inne rozwiązanie to testy, które również występują w Real Time PCR, ale wymagają izolacji wysokiej jakości DNA. Czas cyklu w termocyklerze został tu maksymalnie skrócony do ok. 40 minut.
W tej formie dostępne są testy do oznaczenia jakościowego Campylobacter jejuni. Stosując
tę procedurę końcowy wynik uzyskuje się po ok. 25 godzinach.
Zakażenie Campylobacter jest jedną z czterech kluczowych, globalnych przyczyn chorób biegunkowych i jest uważane za najczęstszą przyczynę bakteryjnego zapalenia żołądka i jelit u ludzi. Bakterie te zwykle zamieszkują przewód pokarmowy zwierząt ciepłokrwistych, takich jak drób i bydło. Często są wykrywane w żywności pochodzącej od tych zwierząt. Z tego względu, coraz większą uwagę poświęca się badaniom żywności w kierunku Campylobacter. Nieustannie unowocześniane
są metody badań, szczególnie pod kątem uzyskania wyniku w jak najkrótszym czasie. Reakcja PCR jest metodą przyszłościową, umożliwiającą maksymalne skrócenie czasu analizy i co za tym idzie uznania próbki żywności jako bezpiecznej. Technika PCR cieszy się coraz większym zainteresowaniem mikrobiologów żywności. Firma ARGENTA jest gotowa, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, oferując testy PCR w kierunku oznaczania Campylobacter. Zachęcamy również do zapoznania
się z pełną ofertą testów firmy ARGENTA do metody PCR.

Aktualności

Wiadomości