1 lip
2022

Wykorzystanie techniki MALDI-TOF MS

Staphylococcus Intermedius Group (SIG)

Staphylococcus Intermedius Group (SIG) obejmuje bakterie koagulazo-dodatnie: S. intermedius,
S. pseudintermedius
i S. delphini powszechnie izolowane od zwierząt. Identyfikacja  wskazanych gatunków metodami klasycznymi pod względem cech biochemicznych i morfologicznych nie jest możliwa do przeprowadzenia. Bakterie należące do grupy SIG mają wiele cech fenotypowych wspólnych z S. aureus, co dodatkowo utrudnia ich identyfikację. Obecnie identyfikacja mikroorganizmów należących do tej grupy prowadzi się metodami molekularnymi, w tym również techniką MALDI-TOF MS.

Zgodnie z rekomendacjami European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) oraz Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), interpretacja wyników oznaczania lekowrażliwości dla S. aureus oraz innych gronkowców koagulazo-dodatnich i koagulazo-ujemnych różni się od siebie. Co więcej istotne znaczenie diagnostyczne ma prawidłowe rozpoznanie gatunku S. pseudintermedius (grupa SIG)
w doborze antybiotyku użytego w oznaczeniu lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową do wykrywania mechanizmów oporności. Dla szczepów S. pseudi ntermedius zalecane jest stosowanie krążkówz oksacyliną, ponieważ wykazano jego większą skuteczność w wykrywaniu oporności na metycylinę, natomiast krążki z cefoksytyną są zalecane dla S. aureus. Dodatkowo w medycynie weterynaryjnej niepowodzenie w leczeniu zakażeń gronkowcowych może wynikać z niewłaściwej identyfikacji gatunku m.in. w przypadku izolatów koagulazo-dodatnich opornych na metycylinę, dla których wartości graniczne MIC (minimum inhibitory concentration) oksacyliny różnią się w zależności od gatunku.

Najnowsze doniesienia naukowe potwierdzają możliwość stosowania techniki MALDI-TOF MS, bazującej na analizie profilu białek komórek bakteryjnych, jako niezawodnego narzędzia diagnostycznego do 24-godzinnej identyfikacji bakterii należąca do grupy SIG. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest dostępności bibliotek porównawczych, które uwzględniaj w każdej grupie drobnoustrojów dokładną charakterystykę filogenetyczną wystarczającej liczby zróżnicowanych geograficznie i genetycznie izolatów rozważanego gatunku.

 

1.     Decristophoris, P.; Fasola, A.; Benagli, C.; Tonolla, M.; Petrini, O. Identification of Staphylococcus Intermedius Group by MALDI-TOF MS. Syst Appl Microbiol 2011, 34, 45–51, doi:10.1016/j.syapm.2010.11.004.

2.     Lainhart, W.; Yarbrough, M.L.; Burnham, C.-A.D. The Brief Case: Staphylococcus Intermedius Group—Look What the Dog Dragged In. Journal of Clinical Microbiology 2018, 56, e00839-17, doi:10.1128/JCM.00839-17.

3.     Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals, 5th Edition

4.     European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) http://www.eucast.org