POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW

BESTLABS.PL

ARGENTALAB.PL

DIAGNOSTYKAWETERYNARYJNA.PL

ARGENTA.COM.PL

 

0. SŁOWNICZEK
I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?
IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?
1. KONTO W SERWISIE WWW.BESTLABS.PL,
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA / WYKONYWANIE UMOWY,
3. FORMULARZ REKLAMACYJNY,
4. FORMULARZ KONTAKTOWY,
5. NEWSLETTER,
6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH,
7. CHAT,
8. KONTO NA PLATFORMIE B2B,
9. FORMULARZ WYSZUKIWANIA DOKUMENTÓW.
V. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
VI. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?
VII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
VIII. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?
IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?
II. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.
XII. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
XIII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Załączniki:

1.     Załącznik nr 1 – Polityka cookies,

2.    Załącznik nr 2 – Zasady przetwarzania Danych Osobowych dla korespondencji e-mail innej niż Newsletter,

3.    Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z Webinarem,

4.    Załącznik nr 4 – Klauzule informacyjne o przetwarzaniu Danych Osobowych związane z zawarciem i wykonywaniem umów handlowych – podmiot przetwarzający

O. SŁOWNICZEK

Sformułowaniom użytym w niniejszej Polityce, w razie wątpliwości, nadaje się następujące znaczenie:

1.       Administrator – Argenta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401,  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000970784, NIP 781-10-11-656 o kapitale zakładowym: 50 000 zł. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: administrator.rodo@argenta.com.pl lub numerem telefonu: (+48) 61 847 46 37 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: administrator.rodo@argenta.com.pl;

2.      Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (taki jak adres IP, identyfikatory plików cookie - generowane przez ich Urządzenia Końcowe, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikator, generowany na przykład przez etykiety RFID) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3.      Formularz Kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron w ramach Serwisu, umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem;

4.     Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest tworzony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego;

5.      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca chociażby częściową zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą/Usługodawcą jakąkolwiek umowę przewidzianą Regulaminem. Użycie zwrotu Klient obejmuje odnieść należy także do Konsumentów;

6.     Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7.      Konto – oznaczony Loginem oraz Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach, umożliwiające Usługodawcy korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, usług oraz promocji;

8.     Login - wybrana przez Klienta podczas tworzenia Konta indywidualna nazwa służący zarówno do ochrony zasobów gromadzonych w ramach Konta jak i uzyskiwania dostępu do Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego wysyłanego przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

9.     Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę;

10.   Polityka prywatności / Polityka – niniejszy dokument stanowiący regulamin przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

11.     Produkt – rzecz(y) ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Produkty mogą być standardowe albo przygotowane na indywidualne zlecenie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu oferowanego w ramach Sklepu. Użycie zwrotu Produkt odnosi się także do usług oferowanych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem Usług Elektronicznych);

12.   Regulamin – jeden z regulaminów Serwisów (mający zastosowanie w zależności od tego, z którego Serwisu korzysta Użytkownik), dostępnych odpowiednio pod adresami:

- dla http://argenta.com.pl/ - OWS dostępnym pod adresem https://www.argenta.com.pl/pdf/Konferencj/OWiRS%20Argenta%20Sp.z%20o.o.%20Sp.k.%20%202022-06-22%20ADMI.pdf#doc.

13.    Serwis – należący do Usługodawcy grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych za pośrednictwem WWW w ramach adresu odpowiednio:

- http://bestlabs.pl/,

- http://argenta.com.pl/,

- https://www.argentalab.pl/,

- https://www.diagnostykaweterynaryjna.pl/.

14.   Sklep Internetowy – funkcjonalność każdego z Serwisów, będąca platformą sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę;

15.    Sprzedawca, Usługodawca – Argenta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401,  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000970784, NIP 781-10-11-656 o kapitale zakładowym: 50 000 zł.;

16.   Urządzenie Końcowe – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

17.   Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

18.   Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;

19.   Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

20.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

21.   Zaufani Partnerzy – definiowani zgodnie z pkt. V niniejszej Polityki Prywatności.

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Celem niniejszej polityka prywatności („Polityka”) jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania Zasady opisane w niniejszej Polityce mają zastosowanie do wszystkich kanałów, mediów lub sposobów kontaktu z Administratorem, dlatego też odnosząc się do poszczególnych Serwisów, mamy na myśli wszystkie kanały przetwarzania danych osobowych.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe odrębnie i niezależnie dla Użytkowników każdego z Serwisów. Dane osobowe gromadzone w ramach danego Serwisu podlegają przetwarzaniu w ramach wyodrębnionych baz danych i nie podlegają łączeniu czy przekazywaniu pomimo tożsamości podmiotowej Administratora.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: administrator.rodo@argenta.com.pl lub numerem telefonu: (+48) 61 847 46 37 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail, w zależności od tego, z jakiego Serwisu korzysta Użytkownik: 

- administrator.rodo@argenta.com.pl,

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (taki jak adres IP, identyfikatory plików cookie - generowane przez ich Urządzenia Końcowe, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikator, generowany na przykład przez etykiety RFID) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

a)    za pośrednictwem Serwisów (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;

b)   witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook/Meta (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited („Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych. 

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Serwisu korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. KONTO W SERWISIE (www.bestlabs.pl)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością na Stronie internetowej i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, historia zakupów, właściwy miejscowo urząd skarbowy, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)    prowadzenie Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania Zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Serwisie etc. ) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych Usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Strony internetowej;

b)   działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.;

c)    ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności na Stronie internetowej), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail drugiej Stronie.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA / WYKONYWANIE UMOWY

(ww.bestlabs.pl, http://argenta.com.pl/, https://www.argentalab.pl/, https://www.diagnostykaweterynaryjna.pl/)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem Zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością na Stronie internetowej i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     wykonanie zawartej Umowy Sprzedaży – w szczególności potwierdzenie złożenia Zamówienie, potwierdzenie zawarcia umowy, wysłania Produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania Umowy Sprzedaży,

b)    działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoich aktywność (np. historię zakupów oraz zachowań w ramach Serwisu) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c)     ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

d)    wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć Umowę Sprzedaży/złożenie Zamówienia.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa. 

3. FORMULARZ REKLAMACYJNY

(ww.bestlabs.pl, http://argenta.com.pl/, https://www.argentalab.pl/, https://www.diagnostykaweterynaryjna.pl/)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b)    ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres rozpatrywania Twoich reklamacji oraz później do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa.

4. FORMULARZ KONTAKTOWY

(ww.bestlabs.pl, http://argenta.com.pl/, https://www.argentalab.pl/, https://www.diagnostykaweterynaryjna.pl/)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b)     w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

c)     w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

d)    ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa.

5. NEWSLETTER (http://argenta.com.pl)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie,

b)    działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 7 „Polityce Plików Cookies”) lub innych tzw. Zaufanych Partnerów, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię zakupów oraz zachowań w ramach Serwisu) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c)     ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa.

6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (http://argenta.com.pl)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b)     ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa. 

7. CHAT

(ww.bestlabs.pl, http://argenta.com.pl/, https://www.argentalab.pl/, https://www.diagnostykaweterynaryjna.pl/)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem Chata umieszczonego na stronie internetowej są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)    obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b)   w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

c)    w zależności od treści Twoich wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;

d)    ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

e)    w zależności od treści komunikacji, rozpoznanie roszczeń reklamacyjnych w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży albo umowy o świadczenie Usług Elektronicznych– podstawa prawna:: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonywanie zawartej umowy;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa. 

8. KONTO NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ B2B

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe, potrzebne do zawarcia usługi konta na Platformie Internetowej B2B, przekazywane są za pośrednictwem https://forms.office.com/ (jednakże Microsoft nie przetwarza Danych Osobowych), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)    podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b)   zawarcie i wykonywanie zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)    działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;

d)   ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

e)    rozpoznanie roszczeń reklamacyjnych w związku z Umową Sprzedaży lub umową o świadczenie Usług Elektronicznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonywanie zawartej umowy;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia stosunku prawnego polegającego odpowiednio na wygaśnięciu Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail drugiej Stronie.

9. FORMULARZ WYSZUKIWANIA DOKUMENTÓW.

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zapytania o udostępnienie dokumentów (Formularz Wyszukiwania Dokumentów) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     rozpatrzenie Twojego zapytania o udostepnienie dokumentów i komunikacja związana z wykonywaniem tego zapytania – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b)    wykonywanie umowy czy też podjęcie czynności przed zawarciem umowy, z którą wyszukiwany dokument jest związany– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)     ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej prośby o udostepnienie oraz później do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Świadczenie Usługi Elektronicznej odbywa się nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta na czas określony – wykonania Usługi Elektronicznej przez Administratora lub rezygnacji z jej wykonania przez Klienta (zamknięcia strony internetowej/czatu) i po tym czasie wygasa. 

V. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Użytkownik.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgód Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w ramach odpowiedniego Serwisu.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail lub wspomagają nasze działania marketingowe,  a także dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy czy też pośrednicy realizujący zamówienia („Zaufani Partnerzy”).

Naszymi Zaufanymi Partnerami są zwłaszcza następujące podmioty, które przetwarzają Twoje Dane Osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami/politykami prywatności:

1.             Serwis http://bestlabs.pl/

·       dostawcy usług technologicznych (Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ]),

·       dostawcy usług marketingowych ( Google Ads, [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Google Analytics [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ], Salesmanago [polityka prywatności https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm], Facebook [polityka prywatności https://www.facebook.com/notes/368277171038154/], )

·       doręczeniowych (InPost sp. z o.o. [polityka prywatności https://inpost.pl/polityka-prywatnosci]), DHL [polityka prywatności https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/polityka-prywatnosci.html, DPD [polityka prywatności https://www.dpd.com/pl/pl/polityka-prywatnosci/].).

2.            Serwis http://argenta.com.pl/

·       dostawcy usług technologicznych (Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ]),

·       dostawcy usług marketingowych ( Google Ads, [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Google Analytics [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ], Salesmanago [polityka prywatności https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm], Facebook [polityka prywatności https://www.facebook.com/notes/368277171038154/], )

·       doręczeniowych (InPost sp. z o.o. [polityka prywatności https://inpost.pl/polityka-prywatnosci]), DHL [polityka prywatności https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/polityka-prywatnosci.html, DPD [polityka prywatności https://www.dpd.com/pl/pl/polityka-prywatnosci/].).

3.    Serwis https://www.argentalab.pl/

·       dostawcy usług technologicznych (Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ]),

·       dostawcy usług marketingowych ( Google Ads, [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Google Analytics [polityka prywatności https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/], Thulium [polityka prywatności https://thulium.com/static/de4818e9a89aca42d76f642e537b9d5f/polityka.pdf ], Salesmanago [polityka prywatności https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm], Facebook [polityka prywatności https://www.facebook.com/notes/368277171038154/], )

·       doręczeniowych (InPost sp. z o.o. [polityka prywatności https://inpost.pl/polityka-prywatnosci]), DHL [polityka prywatności https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/polityka-prywatnosci.html, DPD [polityka prywatności https://www.dpd.com/pl/pl/polityka-prywatnosci/].).

VI. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt. II Polityki).

VII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

b)   przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

c)     dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

d)    żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

e)     cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

VIII. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail, sms).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną w ramach każdego z Serwisów mogą być przesyłane po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w tym zawarciu umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

X. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

XI. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony internetowej. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

XII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2024-01-31.


 Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

 

Załącznik nr 1 do Polityki - POLITYKA COOKIES
 
I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. PLIKI COOKIES.
1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES).
12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?
III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?
 
I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii w Serwisów („Polityka Coockies”). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.

II. PLIKI COOKIES
1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator stosuje w ramach Serwisów technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każdy Użytkownik odwiedzający Serwis, niezależnie od tego czy jest jego Klientem, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Użytkownikowi, np. o sposobie korzystania z Serwisu, zainteresowaniach danego Użytkownika.

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

w Serwisach wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z każdego z Serwisów, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud oraz podmiotów trzecich (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.

W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Użytkownik ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies (np. takie jak system Google Analytics) - poniższe zapisy Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwisy mogą potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z nie przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisów, (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Użytkownika.

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu ma on możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Użytkownik wyraził zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta na stronie internetowej Bestlabs.pl- a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Użytkownia wyraziła zgodę podczas korzystania Serwisu (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb Użytkowników).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Serwisie(tzw. baner plików cookies).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisów oraz realizacji ich podstawowych funkcji (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną (czyi Usługi Elektroniczne) w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Serwisie z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Użytkownik może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach danego Serwisu. Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej Strony internetowej, a także realizację ich kluczowych funkcji.
Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Serwisów, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości.

Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Strony internetowej poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości strony internetowej, w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Użytkownikowi zgodnie, na przykład, z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Użytkownika skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).

W zależności od wybranego przez Użytkownika zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w danym Serwisie możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Użytkownika - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza dany Serwis. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest przygotowanie lepszych promocji i ofert.

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

a. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie Końcowe użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu do Konta), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?

Użytkownik może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na Danych Osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).

Dodatkowo, w każdej chwili Użytkownik może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).

W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki.

8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?

Pliki cookies wykorzystywane w danym Serwisie nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla Urządzenia Końcowego przez nich wykorzystywanego.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje Hasło czy Login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są:

• niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w ramach Serwisu;

• tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Ciebie z tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Użytkownika niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła Zamówienia, nani nie posiada Konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ KAŻDY Z SERWISÓW

RODZAJ

OPIS

CZAS WYGAŚNIĘCIA

PAGECACHE_ENV

Potrzebne do wyświetlenia Użytkownikowi poprawnej wersji strony.

1 dzień

frontend

Przechowuje identyfikator sesji Użytkownika Stronę internetową.

1 dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.

365 dni

userCountry

Przechowuje informację o kraju Użytkownika, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.

365 dni

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP Użytkownika. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany Strony internetowej na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP Użytkownika. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.

365 dni

ygc

Zawiera kod identyfikujący Użytkownika na potrzeby marketingu.

365 dni

 

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.

11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z danego Serwisu. Administrator współpracuje jednak także z innymi firmami, które dostarczają narzędzia pomagające zwalczać nadużycia typu ad fraud oraz w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami Danych Osobowych Użytkownika lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Seriwsu.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na Stronie internetowej pliki cookies:

Podmiot

Link do informacji o zasadach zachowania prywatności

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Thulium Sp. z o.o.

https://www.inis.pl/polityka-prywatnosci

Salesmanago

https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/polityka_antyspamowa_salesmanago_marketing_automation.htm

Cookies

Cel

Żywotność

Jakie informacje są gromadzone przez strony argenta.com.pl, beslabs.pl, argentalab.pl

smuuid

Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę

10 lat

Unikatowy identyfikator – Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago [polityka prywatności https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/polityka_antyspamowa_salesmanago_marketing_automation.htm]

smclient

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

10 lat

Ciasteczko samo w sobie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację kontaktu i poznanie np. danych osobowych osoby wchodzącej na stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz SALESmanago [polityka prywatności https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/polityka_antyspamowa_salesmanago_marketing_automation.htm]

smevent

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym

domyślnie ustawione 12h

Ciasteczko przechowuje informacje na temat zdarzenia zakupu i jest resetowane podczas zdarzenia PURCHASE

smform

Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i pop-upy

10 lat

Ciasteczko zawiera informacje na temat zachowania formularzy i popupów – liczba wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym, czy pop-up został zamknięty/zminimalizowany.

smg

Ciasteczko identyfikujące użytkownika

10 lat

Ciasteczko nadaje użytkownikowi losowy identyfikator w formie UUID

smvr

Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach

1 dzień

Ciasteczko jest zakodowane przez base64 i przechowuje informacje na temat wizyt i wyświetleń

smwp

Ciasteczko przechowujące informacje o formularzu zgody na otrzymywanie powiadomień Web Push

10 lat

Ciasteczko zawiera informacje typu prawda/fałsz dotyczące zgody na otrzymywanie powiadomień Web Push

smrcrsaved

Ciasteczko zapisujące informacje, czy osoba z danym ciasteczkiem smclient jest zapisana w SALESmanago (deprecated)

10 lat

Ciasteczko zawiera informacje typu prawda/fałsz dotyczące zapisanej w SALESmanago osoby z konkretnym smclient

smOViewsPopCap

Ciasteczko zapisujące informacje o limicie wyświetleń pop-upów

1 rok

Ciasteczko określa limit za pomocą SM:X, gdzie za X wstawiana jest liczba.

smcfds

Ciasteczko przechowujące informacje o formularzach wyświetlanych na stronie (Web Push)

1 dzień

Ciasteczko zawiera informacje dotyczące interakcji z formularzem zgody Web Push

_smps

Ciasteczko przechowuje informacje o wyświetlanych pop-upach na stronie

 

Ciasteczko przechowuje informacje na temat pop-upów – wizyty, informacja o tym, czy pop-up ma się pokazać ponownie i czy jest to nowa sesja

_smvs

Ciasteczko przechowujące informacje o pierwszych wizytach na stronie

10 lat

Ciasteczko zawiera informacje na temat źródła wizyty na stronie z podziałem na typy źródeł

             

 

Lista parametrów:

  • smclient (id kontaktu monitorowanego)
  • smconv (id wysyłki e-maili z systemu SALESmanago),
  • smlid (id linku, w który kontakt kliknął),
  • smpid (id produktu w e-mailach dynamicznych wysyłanych z SALESmanago),

Oprócz tego do linków dodawane są parametry UTM (Google Analitics).

UTM pozwala śledzić w Google Analytics wejść, zdarzeń, konwersji czy innych działań Użytkowników poprzez źródło, medium i nazwę kampanii. Dzięki temu Google Analytics może powiedzieć, skąd pochodzą kliknięcia, a także jaka kampania skierowała kliknięcia do witryny. Typowym zastosowaniem kodu UTM jest tworzenie unikalnego adresu URL dla każdej kampanii. Utworzony adres URL lub zestaw adresów URL można następnie przypisać do dowolnej kampanii marketingowej, która kieruje użytkowników do witryny. Dzięki temu Google Analytics może śledzić dane, co umożliwia analizę porównawczą ruchu i konwersji dla każdego źródła kampanii.

Parametry UTM wykorzystywane są przez nas do zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych i profilowania.

Dane przekazywane i przetwarzane są do/przez: Google Ireland Limited
(numer rejestracyjny: 368047 / VAT: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na zasadach opisanych tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.4. Dodatkowe dane pobierane z protokołu HTTP/HTTPS

W żądaniu przesyłanym w protokole HTTP znajduje się też kilka innych przydatnych danych – SALESmanago odczytuje je i dopisuje do profilu behawioralnego konkretnej zidentyfikowanej osoby. Do takich danych należą:

  • przeglądarka i system operacyjny, z którego korzysta kontakt,
  • informacje o źródle wejścia – przekazywana w tzw. refererze informacja, z jakiej strony miało miejsce odesłanie użytkownika na naszą stronę monitorowaną,
  • informacje o wyszukiwanych frazach – jeśli kontakt nie korzysta z wyszukiwarek w trybie szyfrowanym, do SALESmanago jest przekazywana informacja na jaką frazę kluczową użytkownik odnalazł naszą stronę. W przypadku Google użytkownik nie może być zalogowany do swojego konta Gmail – wówczas wyszukiwarka wchodzi w tryb chroniony i nie przekazuje tej informacji na zewnątrz (to samo ograniczenie ma np. Google Analitycs).

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?

Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień naszego Serwis  (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).

W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego Urządzenia Końcowego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania z Serwisu, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Seriwsu przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Serwsiu.

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony internetowej informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2022-10-10.

Załącznik nr 2 – Zasady przetwarzania danych osobowych dla korespondencji e-mail innej niż Newsletter

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Wymiana korespondencje e-mail (wysyłanie, ale także otrzymywanie korespondencji) wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych.

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?

Wysyłając nam wiadomość e-mail przekazujesz nam wszystkie Dane Osobowe zawarte w tej wiadomości, w szczególności adres e-email swój ale także wszystkich innych adresatów takiej wiadomości. Nadto przekazujesz nam adres swojej domeny internetowej. Jeśli umieszczasz w stopce swoje imię, nazwisko, adres czy numer telefonu, to również będą one przez nas przetwarzane, tak samo jak wszystkie inne Dane osobowe które zawrzesz w tej wiadomości. Zakres przekazywanych nam Danych Osobowych leży jedynie w Twojej gestii.

Jeśli to nasi pracownicy wysłali pierwsi do Ciebie wiadomość, to znaczy że już wcześniej posiadaliśmy już Twój adres e-mail, albo nawet inne dane osobowe.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?

Jeśli to nasi pracownicy wysłali pierwsi do Ciebie wiadomość, to znaczy że przetwarzamy Twoje dane osobowe:

·        gdyż sam przekazałeś nam je wcześniej, np. w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy;

·        gdyż wyraziłeś zgodę na korespondencję, np. udostępniając swój adres email na stronie internetowej, przekazując nam wizytówkę, czy zapisując się na nasz mailing, w celu zawarcia umowy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy czy też w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów),

·        w celu ustalenie istnienia stosunku prawnego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą (lub podmiotami z Tobą powiązanymi) a Administratorem stosunku prawnego, oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jeśli to Ty wysłałeś wiadomość, to sam wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w e-mailu tym zawartych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów,

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać w zależności od podstawy przetwarzania do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, przez okres trwania umowy , a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Pamiętaj przy tym, że:

1.       Informację o tym kto może być odbiorcą twoich danych znajdziesz w rozdziale V. Polityki Prywatności,

2.      Informację o tym czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego) znajdziesz w rozdziale VI. Polityki Prywatności,

3.      Informację o tym jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych znajdziesz w rozdziale VII. Polityki Prywatności.

Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z Webinarem

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Zapisanie się na Webinar organizowany przez Administratora wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych.

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?

Zapisując się na nasz Webinar udostępniasz nam swoje Dane Osobowe, o które prosimy w dedykowanym kwestionariuszu. Zazwyczaj są to: imię, nazwisko i adres e-mail.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?

·        Skoro zapisałeś się na nasz Webinar i udostępniłeś nam swoje Dane Osobowe, to będziemy je przetwarzać w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o przeprowadzenie takiego Webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy;

·        Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ofert handlowych, to Administrator będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów),

·        w celu ustalenie istnienia stosunku prawnego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą (lub podmiotami z Tobą powiązanymi) a Administratorem stosunku prawnego, oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać w zależności od podstawy przetwarzania do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, przez okres trwania umowy , a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Pamiętaj przy tym, że:

4.     Informację o tym kto może być odbiorcą twoich danych znajdziesz w rozdziale V. Polityki Prywatności,

5.      Informację o tym czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego) znajdziesz w rozdziale VI. Polityki Prywatności,

6.     Informację o tym jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych znajdziesz w rozdziale VII. Polityki Prywatności.

Załącznik nr 4 – Klauzule informacyjne o przetwarzaniu Danych Osobowych związane z zawarciem i wykonywaniem umów handlowych

A. Dla kontrahentów:

1.       Administratorem pozyskanych Danych Osobowych w związku z realizacją współpracy jest Argenta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401,  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000970784, NIP 781-10-11-656 o kapitale zakładowym: 50 000 zł. e-mail: administrator.rodo@argenta.com.pl lub numerem telefonu: (+48) 61 847 46 37.

2.      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@argenta.com.pl;

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania zawartej umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,;

- do celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,,

4.     Oprócz podmiotów wymienionych w rozdziale V. Polityki Prywatności, Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji (np. firmy prowadzące usługi naprawcze i serwisowe) oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne i doradcze, a także serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania,

5.      Informację o tym czy Państwa Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego) znajdziesz w rozdziale VI. Polityki Prywatności,

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy,
a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń

7.      Informację o tym jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych znajdziesz w rozdziale VII. Polityki Prywatności.

8.     Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy.

B. Dla pracowników kontrahenta

1.       Administratorem pozyskanych Danych Osobowych w związku z realizacją współpracy jest Argenta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401,  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000970784, NIP 781-10-11-656 o kapitale zakładowym: 50 000 zł. e-mail: administrator.rodo@argenta.com.pl lub numerem telefonu: (+48) 61 847 46 37.

2.      Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@argenta.com.pl;

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania zawartej umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,;

- do celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,,

4.     Pana/Pani Dane Osobowe zostały nam przekazane przez naszego Kontrahenta, z którym jest Pan/Pani związany/a umową. Kategorie przekazanych nam danych to:  Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko w korporacji, afiliacja z Kontrahentem lub także ewentualne inne, o których przekazaniu powinien informować Kontrahent.

5.      Oprócz podmiotów wymienionych w rozdziale V. Polityki Prywatności, Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji (np. firmy prowadzące usługi naprawcze i serwisowe) oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne i doradcze, a także serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania,

6.     Informację o tym czy Państwa Dane Osobowe są przekazywane również do państw trzecich (spoza europejskiego obszaru gospodarczego) znajdziesz w rozdziale VI. Polityki Prywatności,

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy,
a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń

8.     Informację o tym jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych znajdziesz w rozdziale VII. Polityki Prywatności.

9.     Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy.