2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65901.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)propionamide, 95% 1g H65901.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65270.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65270.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylbenzyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylbenzyl)propionamide, 95% 250mg H65337.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylbenzyl)propionamide, 95% 1g H65337.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65057.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-methylphenyl)propionamide, 95% 1g H65057.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dichlorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dichlorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65146.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dichlorophenyl)propionamide, 95% 1g H65146.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dimethylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dimethylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65914.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3-dimethylphenyl)propionamide, 95% 1g H65914.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3,4-trifluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3,4-trifluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65121.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,3,4-trifluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65121.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-difluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-difluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65964.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-difluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65964.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-dimethoxyphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-dimethoxyphenyl)propionamide, 95% 250mg H65915.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,4-dimethoxyphenyl)propionamide, 95% 1g H65915.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dichlorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dichlorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65912.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dichlorophenyl)propionamide, 95% 1g H65912.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65503.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-difluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65503.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)propionamide, 95% 250mg H65986.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)propionamide, 95% 1g H65986.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65566.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2,5-dimethylphenyl)propionamide, 95% 1g H65566.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65476.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-2-methylphenyl)propionamide, 95% 1g H65476.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65398.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65398.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)propionamide, 95% 250mg H65671.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)propionamide, 95% 1g H65671.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65799.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide, 95% 1g H65799.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)propionamide, 95% 250mg H65524.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)propionamide, 95% 1g H65524.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorobenzyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorobenzyl)propionamide, 95% 250mg H65340.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorobenzyl)propionamide, 95% 1g H65340.03
Fisher Scientific
CAS -
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorophenyl)propionamide, 95%
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorophenyl)propionamide, 95% 250mg H65466.MD
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluorophenyl)propionamide, 95% 1g H65466.03
Fisher Scientific
CAS -
Katalog produktów