MAGLUMI Rubella IgM, op. 50 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130612004M
Snibe

MAGLUMI PAP, op. 50 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130601006M
Snibe

MAGLUMI CA 15-3, op. 50 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130601010M
Snibe

MAGLUMI DHEA-S, op. 50 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130602012M
Snibe

MAGLUMI hs-cTnI , op. 50 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130606014M
Snibe

MAGLUMI HSV-1/2 IgG, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130212007M
Snibe

MAGLUMI Anti-CENP-B, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130217006M
Snibe

MAGLUMI TMA, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130203008M
Snibe

MAGLUMI Osteocalcin , op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130211003M
Snibe

MAGLUMI SHBG, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130202015M
Snibe

MAGLUMI PG II , op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130201020M
Snibe

MAGLUMI S-100, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130201017M
Snibe

MAGLUMI H.Pylori IgA , op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130201028M
Snibe

MAGLUMI IgE, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130208001M
Snibe

MAGLUMI ANA Screen, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130217003M
Snibe

MAGLUMI CSA, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130207001M
Snibe

MAGLUMI Anti-TPO, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130203011M
Snibe

MAGLUMI Rubella IgM, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130212004M
Snibe

MAGLUMI CA 15-3, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130201010M
Snibe

MAGLUMI 2019-nCov IgG, op. 100 testów
Systemy i analizatory \ Immunologia

id 130219015M
Snibe
Katalog produktów